do kasy suma: 0,00 zł
Wersje językowe
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://handsofplants.pl

1. Określenie Sprzedawcy

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.handsofplants.pl prowadzony jest przez spółkę Hands Of Plants Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem: Polskich Skrzydeł 2/3, 03-982 Warszawa. Miejsce wykonywania działalności i adres dla doręczeń: ul. Czechowicka 11a, 04-218 Warszawa. NIP: 1133060071, REGON: 522135316. Adres poczty elektronicznej: hop@handsofplants.pl, numer telefonu:+48796572831 NIP: 1133060071 REGON: 522135316; Numer BDO: 000581448, zwanym dalej „Sprzedawca”,”Sklep Internetowy”, „Sklep”

2. Definicje

2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.2. Dostawa – oznacza doręczenie Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej Towaru określonego w zamówieniu.
2.3. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta
2.4. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.5. Klient - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na której rzecz – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (i) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (ii) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (iii) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
2.6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
2.7. Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
2.8.Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.10. Sprzedawca – Hands Of Plants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polskich Skrzydeł 2/3 03-982 Warszawa. NIP: 1133060071, REGON: 522135316. Numer BDO: 000581448.
2.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Postanowienia ogólne

3.1.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że konkretne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

3.2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Rejestracja

4.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożli- wiającego Klientowi: (i) modyfikację danych, które podał podczas rejestracji; (ii) śledzenie stanu realizacji zamówień; oraz (iii) wgląd w historię zamówień już zrealizowanych.

4.2. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.

4.3.Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektro- niczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu re- jestracyjnym; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta.

4.4. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

4.5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcji.

4.6.Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

5. Zamówienia

5.1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.

5.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Produkt, którym jest zainteresowany i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“do koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“złóż zamówienie” albo o równoważnym sensie).

5.4.  Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę.

5.5.  Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i od- biorcy towaru. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

5.6.Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.

5.7.  Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprze- dawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realiza- cji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

5.8.  Dla uniknięcia wątpliwości, gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 6.1.1. Regulaminu (płatność przy odbiorze za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem ro- związującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

5.9.Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

6. Płatności

6.1.Ceny zamieszczone przy danym Produkcie w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

6.2. Klient ma do wyboru następujace formy płatności za zamówione Produkty:
6.2.1. płatność przy odbiorze (pobranie);
6.2.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy 24 (elektroniczna);
6.2.3. płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem Przelewy 24 (karta);
6.2.4. płatność odroczoną PayPo, za pośrednictwem Przelewy 24 (PayPo);
6.2.5 płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew) – w tym wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczeta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz wpłynięciu środkow na rachunek bankowy Sprzedawcy;
6.2.6 płatność za pośrednictwem platformy PayPal (PayPal).

6.3. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia oraz w z zakładce „Cennik wysyłek“.

6.4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub dostawy.

6.5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie dostawy/odbioru towaru, Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.6. Faktura dotycząca Towarów będących przedmiotem Umowy jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

7. Wysyłka towaru

7.1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

7.2.Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

7.3.W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

8. Reklamacje

8.1.Zapisy niniejszego paragrafu określa procedurę rozpatrywaina reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych związanych z działaniem Sklepu Internetowego.

8.2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeśli:
8.2.1.  zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego: (i) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; oraz (ii) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował;
8.2.2.  nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
8.2.3.  występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
8.2.4.  jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
8.2.5.  jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

8.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeśli:
8.3.1.  zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
8.3.2.  niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

8.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży:
8.4.1.  w zakresie zapewnień, o których mowa w pkt. 8.2.3 Regulaminu, jeśli Sprzedawca wykaże, że: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
(ii) przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
(iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
8.4.2.  w zakresie, o którym mowa w pkt 8.2.2- 8.2.5 Regulaminu, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży (określonych w pkt. 8.2.2- 8.2.5 Regulaminu), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

8.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może:
8.5.1  żądać jego naprawy bądź wymiany;
8.5.2  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

8.6. Naprawa lub wymiana Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży powinny nastąpić: (i) w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży; (ii) bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; (iii) na koszt Sprzedawcy; oraz (iv) po uprzednim udostępnieniu Towaru przez Klienta. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

8.7. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, to Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany.

8.8. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Klient może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.9. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
8.9.1. zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt. 8.8 Regulaminu;
8.9.2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu;
8.9.3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
8.9.4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy bądź wymiany Towaru;
8.9.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8.10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

8.11. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o oniżeniu ceny.

8.12. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odnieseniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

8.13. Wszelkie reklamacje należy kierować:
- Pisemnie na adres: Hands Of Plants Sp. z o.o., ul. Czechowicka 11a, 04-218 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja“,
- W formie elektronicznej na adres mailowy: hop@handsofplants.pl.

8.14. Składając reklamację prosimy o wypełnienie formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu bądz podanie w opisie reklamacji:
8.14.1. Danych kontaktowych składającego reklamację;
8.14.2. Pełnej nazwy reklamowanego produktu;
8.14.3. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową;
8.14.4. Żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny, wymiany towaru, odstąpienia od umowy lub innego roszczenia;
8.14.5. Potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania rzeczy (zdjęcia, dokumenty lub Produkt) mogące mieć wpływ na proces reklamacji.

8.15. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub dodatkowych dowodów jeśli ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.16. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.

8.17. Na podstawie art. 545 par 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.18. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

9.2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • drogą mailową na adres: hop@handsofplants.pl
  • listownie na adres: ul.Czechowicka 11a, 04-218 Warszawa

9.3.Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub korzystając z gotowego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ninejszego Regulaminu.

9.4.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

9.5.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.6.  Sprzedawaca zwraca środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7.  Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Zwrot środków odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

9.8.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
9.8.1.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
9.8.2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9.8.3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
9.8.4.  o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
9.8.5.  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
9.8.6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9.9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1. Niniejszy paragraf oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.

10.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

10.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Usługi dodatkowe świadczone drogą elektroniczną

11.1. Prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

11.2. Usługa Powiadom o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta Towar jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.

11.3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze Sklepem Internetowym:
-Konto Klienta;
- Powiadom o dostępności;
- Zamieszczanie opinii;
- Cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter.

11.4. Opinie o produktach publikowane na stronie Sklepu zostały zweryfikowane.
11.4.1.  Opinie są zbierane przez Sprzedawcę przy wykorzystanu aplikacji Getreview, która spełnia wszelkie wymogi dyrektywy „Omnibus“.
11.4.2.  Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
11.4.3.  Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie.
11.4.4.  Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
11.4.5.  Klient powinien formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający rzeczywistą ocenę danego Towaru, w szczególności wskazując na jego zalety lub wady. Opinie powinny dotyczyć jedynie Towarów rzeczywiście zakupionych w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za treść opinii.
11.4.6.  Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy
11.4.7.  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
11.4.8.  Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na braku skorzystania z możliwości zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.

11.5. Cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania zamówienia. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

11.6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

12. Odpowiedzialność za nadużycia

12.1. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
12.1.1.  działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy;
12.1.2.  działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
12.1.3.  naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
12.1.4.  gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.
12.1.5.  Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

  1. 13. Środki techniczne

13.1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
13.1.1. urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
13.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
13.1.3. włączona obsługa JavaScript;
13.1.4. akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

14. Postanowienia końcowe

14.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

14.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

14.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.


14.4. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów roz- patrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatry- wania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspekto- raty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konku- rencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumen- tami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądo- wego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o po- zasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

14.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podsta- wie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobo- wiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:
14.5.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez up- rawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
14.5.2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
14.5.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;
14.5.4. zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
14.5.5. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu; 12.5.6. zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;
14.5.7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu – o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.

14.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1

Formularz zwrotu

Załącznik nr 2

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl